Annual General Meeting 2018 – Vironova Medical AB

Below you will find an invitation to shareholders to participate in the Annual General Meeting on the 29th June 2018.

Please note that, if you hold trustee-registered shares, you will need to register them in your own name in good time before the 21st June. This coincides with the Swedish Midsummer week and many banks etc may have restricted opening times.

A translation of the text to English can be found here.

ÅRSSTÄMMA I VIRONOVA MEDICAL AB (PUBL)
(Ladda ner den officiella registrering hos Bolagsverket här)
Aktieägarna i Vironova Medical AB (publ), 559008-5303, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl. 11.00, i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22, Stockholm

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 21 juni 2018, samt bör anmäla sig, samt eventuellt antal biträden, hos Bolaget senast måndagen den 25 juni 2018, kl. 16.00, under adress: Vironova Medical AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Fax 08-702 67 91, eller e-mail: johan.lund@vironova.com.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta vid stämman måste tillfälligt registrera om aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 juni 2018 då sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till Bolaget (enligt adress ovan).

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringspersoner.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 9. Val av styrelse och revisor.
 10. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.
 11. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier.
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkt 8)
Förslag till arvodering av styrelsen kommer att presenteras vid bolagstämman. Arvode till revisorn ska erläggas enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)
Förslag till val av styrelse kommer att presenteras vid bolagstämman.

Till revisor föreslås omval av PWC med Johan Tilander som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och skall utnyttjas upp till och med det maximala aktiekapitalet enligt bolagsordningen, dock med hänsyn till utgivna konvertibler respektive teckningsoptioner. Emissioner enligt detta bemyndigande skall kunna förenas med villkor att nya aktier, konvertibler respektive teckningsoptioner skall betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor enligt 13-15 kap aktiebolagslagen, dock att teckningsoptioner även skall kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission av aktier (punkt 11)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en företrädesemission av aktier i Bolaget. Rätt att teckna aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i Bolaget pro rata. Emissionen kommer att omfatta ett totalt belopp om högst 24 000 000 kronor. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske kontant eller genom kvittning av fordran.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som krävs för registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgänglig hos Bolaget på ovan angiven adress senast från och med den 8 juni 2018 samt på Bolaget webbplats, www.vironovamedical.com. Styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 11 i dagordningen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget på samma sätt senast från och med den 15 juni 2018. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin e-postadress.

Stockholm i maj 2018 Vironova Medical AB (publ)