Stämmokommuniké från årsstämman i Vironova Medical AB (publ)

Vid årsstämman i Vironova Medical AB (publ) den 30 juni 2021 fattades följande beslut

Stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om resultatdisposition
Årsstämman beslutade att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna
Till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Anders Milton, Mohamed Homman Loudiye, Alf Sollevi, Ulf Säther, Jan Bergman samt Mats Persson (samtliga omval) samt till styrelsesuppleanter valdes Maria Homman Loudiye (omval) och Claes Thurell (nyval). Till ordförande i styrelsen utsågs Anders Milton (omval).

Till revisor valdes Mazars AB med Johan Tilander som huvudansvarig revisor (omval).

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till ordföranden samt 50 000 kr till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Emissionsbemyndigande
Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet med styrelsens förslag.

Kvittningsemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 2 422 978 B-aktier till vissa fordringshavare i bolaget med rätt för tecknarna att betala för tecknade aktier genom kvittning av fordringar. 

Samtliga beslut vid stämman fattades enhälligt.

Vironova Medical AB (publ)

Styrelsen